Sociaal recht

Inleiding
 • Essentiele elementen van een beroepsrelatie
  • Autoriteit
  • Salaris
  • Te leveren beroepsprestatie
 • De beroepsrelatie en de arbeidsovereenkomst
 • Onderscheid tussen arbeider en bediende
  • Definities
  • Draagwijdte van het onderscheid
 • De notie van “werkzekerheid”
PERSOONLIJK ENGAGEMENT : HET ARBEIDSCONTRACT
 • Juridische waarde van de arbeidsovereenkomst
  • De arbeidsovereenkomst en de wettelijke en reglementaire bepalingen
  • De arbeidsovereenkomst en de collectieve overeenkomsten
  • De arbeidsovereenkomst en arbeidsreglementeringen
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
  • De arbeidsovereenkomst en het bediendencontract
  • Specifieke soorten (handelsvertegenwoordiger, …)
  • De overeenkomst van onbepaalde duur
  • De overeenkomst van bepaalde duur
  • De overeenkomst voor een duidelijk bepaalde taak
  • Andere dan standaard-overeenkomsten:
   • Het deeltijdscontract
   • Het vervangingscontract
   • Tijdelijke overeenkomst
   • Interimovereenkomst
   • Studenten-contract
   • Thuisdiensten-overeenkomst
   • Stage-overeenkomst
   • Leercontract
 • Opmaken van een arbeidsovereenkomst
  • De schriftelijk verplicht te melden clausules:
   • De proefperiode
   • De bepaalde duur
   • De duidelijk bepaalde taak
   • Het niet-concurrentiebeding
   • Het beding van de opzegperiode
  • Clausules met bepaalde verplichtingen:
   • Verplichtingen aangaande afwezigheid  door ziekte
   • Verplichtingen aangaande vertrouwelijkheid
   • Verplichtingen aangaande aanwenden van electronisch materieel
OPZEG VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Opzegclausules bij arbeidscontracten: werkonbekwaamheid, jaarlijks  verlof, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, ouderschapsverlof,…
ONTSLAAN VAN PERSONEEL
 • Ontslag dat vooropzeg vereist of een plaatsvervangende ontslagvergoeding
  • Formaliteiten
  • De duur van de vooropzeg
  • Berekenen van de ontslagvergoeding in plaats van uitvoering van de opzegperiode
  • Afspraken en onderhandelingen bij ontslag
  • Rechten en plichten van beide partijen tijdens de opzegperiode
 • Ontslag wegens zware fout
  • De notie van « zware fout»
  • De formaliteiten
 • Bepaalde regels voor de specifieke arbeidsovereenkomsten
  • Overeenkomsten van onbepaalde duur en voor duidelijk bepaalde taken
  • Andere dan standaardovereenkomsten
 • De ontslagmotivatie
 • Het principe van de afwezigheid van motivatie
 • De exceptie van abusief ontslag bij arbeiders
 • Onrechtstreekse uitzonderingen:
  • Ouderschapsvergoeding
  • Gelijkwaardigheidsvergoeding
  • Beroepsloopbaan onderbreking
  • Beroepsopleidingen
  • Bedrijfsovernames
 • Moeilijke uitzonderingen : de motivatieverplichting
  • Afgevaardigden en leden van de bedrijfsraad en van de preventie- en beschermingsraad
  • Syindicaal afgevaardigden
 • Aan ontslag gelijkgestelde daden
  • Notie
  • De werknemersreactie
   • Ontslag uit hoofde van de werkgever
   • Juridisch ontslag
TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS
 • Onderdanen van landen van de Europese Gemeenschap en andere landen
 • Beroepsimmigratie
  • De werkvergunning:
   • Procedure
   • Formaliteiten
  • De verblijfsvergunning
  • Registratie in de gemeente van verblijf
 • Het statuut aangaande arbeidsrecht
  • Opmaken van documenten
  • Rechtstreeks engagement
  • Toepasbaar recht
 • Het statuur aangaande sociale zekerheid
  • Lidstaten van de Europese Gemeenschap
  • Landen met bilaterale verdragen
  • Andere landen
SECTORGEBONDEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
 • Inleiding: het juridisch statuut van de collectieve arbeidsovereenkomst
 • De inhoud van de sectorgebonden overeenkoms