Persartikel - Trends

In de franse taal verschenen.

Trends-Tendance 21 novembre 2002

 

HUMAIN RESOURCES
Trainings

Hoe met de concurrentie leren leven

Het seminarie speelt zich af in een grote Belgische onderneming. Michel André-Dumont heeft als taak om bijna 300 managers te trainen in efficiënt management. Een van de opgelegde objectieven is om kostenbesparende voorstellen te vinden. Het bewijs dat een technische en gedragstraining verscheidene miljoenen euros besparingen kan opleveren.

"Ik ben er om bedrijven te helpen om geld te verdienen en hun ontwikkeling te bestendigen." Michel André-Dumont doet er geen doekjes rond. De stichter-beheerder (in 1995) van het bedrijf André-Dumont Management Center heeft op het eerste zicht een relatief klassieke visitekaart: "Getraind in management, communicatie en marketing" zou hij kunnen schrijven. In werkelijkheid heeft hij een ganse andere perceptie van zijn beroep dan wat wij gewoonlijk tegen komen. Met een degelijke background bij gereputeerde trainers - J. M Jourel, CEGOS -, doet hij reeds vroeg ervaring op bij de groten in de industrie (Alcatel, Lhoist, Carrefour, UCB, Fortis, Tractebel, Electrabel, Spadel, Total, Fina Elf, enz.). Op dit niveau dient men overtuigende argumenten te hebben vermits bedrijven hun leveranciers elkaar laten beconcurreren. En het werkt niet om gewoon uw 20-jarig suksesopleidingen te verkopen! Zeker niet als de vereisten zeer complex zijn, en de u gegeven oplossingstijd beperkt. Voorbeeld.

STAP PER STAP

Een Belgisch bedrijf (waarvan de naam op de redactie gekend is) wenst haar kaders anders te zien werken want de liberalisering van de sector verplicht hen tot grotere mededinging. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de algemene directie de opdracht heeft gekregen de operationele kosten met 5% te doen dalen in één jaar. Vermits deze kosten vooral uit personeelskosten bestaan, moet hij ertoe komen hun gedrag en hun werkmethodes te veranderen. Trainingsbedrijven komen binnen: achttien specialisten worden tegen elkaar uitgespeeld, drie zullen worden weerhouden. Ze dienen een pannel van tien personen te overtuigen. Vooraleer zijn offerte aan te bieden ontmoet Michel André-Dumont de verantwoordelijken van het bedrijf om hun behoeften te kennen. Hij haalt het contract binnen: 300 kadermensen trainen.
Er zijn vier doelstellingen van het seminarie:

  1. De omkadering voorbereiden om te werken in een nieuwe geliberaliseerde omgeving
  2. De omkadering aan te moedigen om zichzelf in vraag te stellen, om alles in vraag te stellen, met andere woorden de motor worden van zijn eigen toekomst en die van het bedrijf.
  3. De kwaliteiten ontwikkelen van een efficiënt manager in al diens aspecten (bijv. personeelsbeheer, materiaalbeheer, motiverende leider/coach, mobilisator van ieder’s energie, open communicator, efficiënt en assertief, en een goed beheerder van zijn prioriteiten en zijn tijd).
  4. Ieders wil ontwikkelen en stimuleren om zichzelf te verbeteren, in alle aspecten van zijn beroepsleven.

De training werd gegeven, hiërarchisch van boven naar beneden, op alle niveaus. Een piloot training liet toe de tussenkomsten praktisch te valideren, via een representatief staal van deelnemers, zowel nederlandstaligen als franstaligen. “Dat laat toe het tijdsbudget na te gaan, en de inhoud te schikken volgens interessesferen.”

Het seminarie speelt zich af over vijf dagen, in de tijd gespreid, teneinde deelnemers (groepen van een 12-tal personen) toe te laten om de aangeleerde materie in de praktijk te toetsen. Die materie behelst het ganse spectrum van efficiënt management: houding en gedrag in het aanzien van veranderingen, basiskwaliteiten van leiderschap worden onder de loupe genomen en geëxperimenteerd in groep of via individuele testen of auto-diagnostieken. Praktische oefeningen, theorie en gefilmde rollenspelen maken de onderbouw uit van de training. Technische en financiële kennis wordt bijgeschroefd, zoals efficiënt leveranciersbeheer (optimaliseren van aankopen, duidelijke contracten opmaken en juist opvolgen), economisch denken (inkomsten en uitgaven bepalen, investeringsrendement anticiperen en bepalen, enz.), efficiënt delegeren of het motiveren van zijn medewerkers. Ook de basiskennis van personeelsbeheer wordt opgefrist: objectieven zetten, medewerkers helpen ze te bereiken, verwezenlijkingen evalueren, teamwerk, conflictbeheer, enz. Ook het aanleren van efficiënte communicatie, leiden van vergaderingen, assertiviteit, ontwikkelen van charisma en van tijdsbeheer wordt in de 2 1/2 dagen gegoten. Elke materie is voorzien van een degelijke dosis werkinstrumenten. Een ambitieus en ernstig programma!

GOEDE INTENTIES VEREEUWIGEN

“Bij afsluiting van het seminarie, zo gaat Michel André-Dumont verder, dienden de kaderleden, in aanwezigheid van de directie, individuele presentaties te maken, met actieplannen. Zij moesten o.a. concrete voorstellen doen teneinde in hun entiteit de operationele kosten met 5% te doen verminderen. Deze voorstellen kwamen omgerekend uit in besparingen van verscheidene miljoenen euros, veel meer dan de verwachtingen.” Teneinde de toepassing te waarborgen van deze aktieplannen, werden deze geïntegreerd in individuele objectieven op dewelke de verantwoordelijke zou worden geëvalueerd op het einde van het jaar.”Ons beroep, gaat de consulent verder, zoekt top-down objectieven te vertalen, en de goede intenties van de medewerkers zelf te vereeuwigen door ze te integreren in individuele objectieven.” Zeker niet een situatie met te mooie of luchtige managementwoorden, waarna die met vingers gaan draaien: het seminarie dient vruchten te dragen, in klinkende munt.

Enkele maanden na de training organiseerde Michel André-Dumont een follow-up seminarie. “Deze werden geleid door de eigen bedrijfskaders die wij daartoe speciaal hadden opgeleid. De deelnemers dienden een verslag te maken van de toepassingen van de noties van de training. Zij dienden eveneens een inventaris te maken van alle nog bestaande obstakels die in het bedrijf die toepassing vermoeilijkte. Deze inventaris werd aan de algemene directie bezorgd, die twee maanden later een meeting heeft georganiseerd waarin ze aan alle kaderleden heeft voorgelegd wat de directie ging doen om al deze laatste obstakels uit de baan te ruimen, en aan hun vragen te voldoen.
De kost van deze route? “Het is een belangrijk budget, zeker gezien de intensieve voorbereiding dat dergelijk seminarie heeft vereist.” antwoord Michel André-Dumont die er niet meer over los laat. Weet dat de gebruikelijke dagtarieven tussen 1025 en 2500€ liggen, afhangende van de vereiste voorbereiding.
M.Br.

NIET TEVREDEN, GELD TERUG

“Na elk seminarie vragen wij aan alle deelnemers om ons werk te evalueren. Als wij geen tevredenheidsquotiënt behalen van 80%, faktureren wij die dag niet.” Michel André-Dumont staat erop de kwaliteit van hun tussenkomsten te behouden. Deze kwaliteit komt regelmatig onder audit van Management Information, een informatiecentrum voor bedrijfstrainings, volgens de methode Q*For. De Belgische deskundigen die hiervoor nodig zijn vertegenwoordigen de Epsilon Groep (de beroepsassociatie voor het beroep van trainer) en van het VOV (Vereniging van Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken). In 2001, op een schaal van 1 tot 4 (1 = ontevreden tot 4 = enthousiast), haalde de onderneming André-Dumont de hoge score van 3,63/4 (90,75%) van algemene tevredenheid. Het bedrijf is vooral gewaardeerd voor de voorbereiding van haar seminaries, haar trainers en de uitvoering ervan.

Tussen de selectiepunten van de audit vinden wij ook de verdere ontwikkeling van de bekwaamheden en recyclagemogelijkheden van de trainers zelf: “André-Dumont Management Center investeert veel in eigen trainings, teneinde technisch of pedagogisch state-of-the-art technieken toe te passen”, preciseert de rapporteur van de audit. Michel André-Dumont bevestigd: “Om aan de vraag van de klant te beantwoorden, besteedt ik veel tijd om trainings te vinden met nieuwe werkinstrumenten. Tijdens mijn laatste vakantie heb ik me getraind in een business game. Ik zoek concrete, bruikbare middelen die de deelnemers onmiddellijk kunnen aanwenden.”